Football players

Football players

Football players . Football players The three children are playing football on the river for goal to winner in games

Enlace | 500px

Football players

Football players

Football players . Football players The three children are playing football on the river for goal to winner in games

Enlace | 500px

“My world is upside down…..”

“My world is upside down…..” . A kid at the play ground next to his house (flats)…..Kuala Lumpur, Malaysia.
(Taken with Nikon 28Ti / Fujifilm Superia XTRA 400)

Enlace | 500px

Go to World cup

Go to World cup

Go to World cup . Football, soccer match, A player shooting on goal,Childen playing football

Enlace | 500px